X Kompostárna Mýto
Čištění a kontrola potrubíV roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023222:

„Nízkouhlíkaté technologie ve společnosti BAGGER k.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletní technologické linky určené k realizaci celého procesu zpracování stavebního a demoličního odpadu (SDO), včetně asfaltových ker a výkopových zemin. Tato kompletní linka bude složena z několika na sebe navazujících dílčích technologií, které řeší jednotlivé stupně recyklace. Konkrétně bude linka složena z pásového rypadla, které bude vybaveno nakládací lopatou dle potřeby zaměnitelnou za hydraulické kladivo, dále z odrazového drtiče a hrubotřídiče.

Projekt řeší problematiku pořízení chybějící technologické kapacity určené pro recyklaci celého spektra SDO, včetně asfaltů a asfaltových ker. Společnost bez této technologie neumí dané stavební odpady recyklovat a tím je využít v rámci své navazující stavební činnosti. Společnost tak v současné době stavební odpady likviduje formou skládkování, nebo formou drahého najímání externích recyklačních kapacit.

Díky realizaci projektu bude minimalizováno ukládání SDO na skládky. Tento SDO bude recyklován na znovu využitelné stavební materiály, což povede nejen k úsporám v rámci skládkování, ale také k úsporám při nákupech stavebních materiálů.

Díky realizaci projektu dojde k úsporám ne jednotlivých procesních krocích a tím bude zefektivněn celý proces zpracování stavebního odpadu a výroby různých druhů recyklátu.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce května roku 2022.V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016260:

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název projektu: Úspory energie ve společnosti BAGGER BS

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016260

„Úspory energie ve společnosti BAGGER BS“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v technologickém procesu zpracování stavebních odpadů v recyklačním centru Mýto. Úspor bude dosaženo výměnou starých technologií za moderní, energeticky úspornější varianty. V rámci projektu dojde k výměně tří lomových sklápěčů, pásového dozeru a pásového rypadla.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti celého zpracovatelského procesu, kdy dochází k nadměrným spotřebám paliva v provozu a neúměrně se tím prodražuje proces recyklace, a tedy i jednotková cena na tunu zpracovaného recyklátu libovolné kategorie. Problém je způsoben zastaralostí používaných technologií, kdy díky neefektivnímu využití motorového výkonu a energetickým ztrátám dochází k nadměrným spotřebám energie a tím i primárního paliva (motorové nafty).

Díky realizaci projektu dojde k úsporám ne jednotlivých procesních krocích a tím bude zefektivněn celý proces zpracování stavebního odpadu a výroby různých druhů recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Dotace

Společnost BAGGER realizuje v tomto místě projekt podpořený dotacemi z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost s názvem:


Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu společnosti

Název zakázky: Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu společnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004594
Název projektu: Podporou vzdělanosti zaměstnanců̊ k trvalému růstu společnosti - inovace a posílení vzdělávacího systému
Název / obchodní firma zadavatele: Bagger, k.s.
Sídlo zadavatele: Na Jezerce 1199/7, Praha 4
IČ zadavatele / DIČ zadavatele: 25722425/CZ25722425
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele: Martin Šoltys

Cílem tohoto projektu je implementace vzdělávacího systému ve společnosti Bagger, k.s. a podpora vzdělanosti zaměstnanců této společnosti. Projekt má podpořit vzdělávání zaměstnanců̊ společnosti Bagger a zaměstnanců partnerské společnosti Sinekura.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou vybraní pracovníci žadatele a partnera, kteří potřebují zvýšit kvalifikaci a prohloubit znalosti a kompetence v oboru své specializace. Společnost Bagger klade důraz na komplexní pojetí vzdělávacího systému, který by měl jednak přispívat k rozvoji obchodné̌-manažerských, ekonomických a IT dovedností, jednak k rozvoji odborně̌-technických znalostí v oblasti stavebnictví a geodézie, a to napříč̌ profesní hierarchií.


Trvání projektu: projekt byl zahájen 1.7. 2017 a bude trvat do 31.12. 2018.

   Dotace z OP LLZ

Název oblasti podpory:


Název projektu:Registrační číslo:


Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Vytvoření a implementace systému vzdělávání
v oblasti 3D-MC automatizačních systémů

CZ.1.04/1.1.04/60.00148

Naše společnost získala finanční podporu na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím Evropské unie a  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu čR. Projekt probíhá od 1. ledna 2011 a bude ukončený k 30. září 2011.

Hlavním cílem projektu je vytvoření specifického vzdělávání se zaměřením na automatizované 2D/3D systémy geodézie, nivelace a řízení stavebních strojů.

Vzdělávání bude probíhat formou teoretického školení prostřednictvím externího subjektu, tak i praktickými ukázkami na stavbách. K dalšímu vzdělávání budou vyškoleni interní lektoři, kteří vytvoří znalostní i procesní zázemí pro další interní vzdělávání pro stávající i nové zaměstnance pro specifickou problematiku 2D/3D automatizaci. Projektu se zúčastní všichni zaměstnanci firmy BAGGER, s.r.o.
Přehled jednotlivých školení pro všechny zaměstnance společnosti:

Základní výcvik laserové a ultrazvukové 2D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) úvodní kurz laserové 2D nivelace – 26.3.2011, 27.3.2011
2) základní kurz ultarsonografické 2D nivelace, využití senzorů příčného sklonu – 16.4.2011, 17.4.2011
3) využití dodatečných senzorů a nestandardní řešení problémů 2D nivelace a zaměřování – 21.5.2011, 22.5.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 9.7.2011


Základní výcvik satelitní 2D/3D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) úvodní kurz satelitní 2D/3D nivelace a zaměřování – 30.4.2011, 1.5.2011
2) kurz konfigurace a využití GPS a GNSS roverů – 18.6.2011, 19.6.2011
3) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 13.8.2011
Přehled jednotlivých školení pro stavbyvedoucí, interní lektory a ředitele společnosti:

Výcvik stavbyvedoucích v problematice 2D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz speciálních postupů 2D nivelace, programování totálních stanic – 2.4.2011, 3.4.2011
2) kurz postprocesního statického zpracování geodetických dat – 4.6.2011, 5.6.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací pokročilých postupů 2D nivelace – 7.8.2011, 21.8.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 27.8.2011


Výcvik stavbyvedoucích v problematice satelitní 2D/3D nivelace
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz automatizace měření a řízení stavebních strojů pomocí 3D GPS technologií pro gradery, finišery, dozery a rypadla – 14.5.2011, 15.5.2011
2) kurz 3D řízení výkopových a zhutňovacích prací – 16.7.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací pokročilých postupů 3D řízení stavebních strojů – 17.7.2011, 10.9.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 18.9.2011


Vzdělávání v problematice digitálního 3D modelování pro řízení stavebních strojů
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz geoprostorového snímání a 3D skenování, analýza dat a srovnávání skutečného stavu s projektem – 25.6.2011, 26.6.2011
2) kurz 3D modelování, vizualizace, výpočtu kubatur a proměnlivých spádů, vytváření modelů pro automatické řízení strojů – 30.7.2011, 31.7.2011, 6.8.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací procesů 3D modelování a analýzy – 20.8.2011, 3.9.2011, 4.9.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 17.9.2011
Semináře k projektu:

Dne 24. září 2011 proběhne, na adrese Plzeňská 610, Mýto, od 10 hod., závěrečný seminář projektu. Účastníci budou informováni o výsledcích, míře splnění stanovených cílů projektu a dále budou také informování, jakým způsobem bude společnost pokračovat v systému firemního vzdělávání. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti, zákazníky i veřejnost.

Dne 22. července od 16:30 hod proběhne seminář k projektu. Seminář je určený pro zaměstnance společnosti, kteří budou informování o průběhu školení a plánu školení.

Dne 20. dubna 2011 od 18 hod. proběhne seminář k projektu, bude zde vyhodnocen dosavadní průběh a zaměstnanci budou informováni o dalších cílech a školeních. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti.

Dne 7. ledna 2011 proběhne, na adrese Plzeňská 610, Mýto, od 10 hod., zahajovací seminář k projektu. Účastníci budou informováni o významu, cílech, způsobu organizace a financování projektu. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti, zákazníky i veřejnost.
Vyhodnocení školení:

Projekt byl vyhodnocen jako velice úspěšný. Školení se zúčastnilo celkem 16 zaměstnanců společnosti, z nichž 14 úspěšně splnilo závěrečné ověřovací přezkoušení v rámci jednotlivého tématu v úrovni minimálně 60% možných bodů.

Společnost bude i po skončení projektu pokračovat v soustavných vzdělávacích aktivitách a zdokonalování svých zaměstnanců v oblasti 2D/3D zaměřování, nivelace a řízení stavebních strojů.
   Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu      Podnikání a inovace (OPPI)


Název projektu:číslo projektu:Implementace informačního systému pro podporu optimalizace procesů společnosti Bagger, s.r.o.

2.2 ITP03/193

Projekt „Implementace informačního systému pro podporu optimalizace procesů společnosti Bagger, s.r.o.“ je realizovaný díky finanční podpoře ze zdrojů strukturálních fondů – Evropský fond pro regionální rozvoj a státnímu rozpočtu. Projekt byl zahájen k 1. květnu 2011 a bude ukončen k 30. červnu 2012.

Mezi stěžejní cíle projektu patří přechod a následné využívání informačního systému, který přinese optimalizaci interních procesů řízení. Ta povedou k úsporám a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Implementovaný bude takový systém, který bude sdružovat funkce řízení obchodních případů, plánování a řízení provozu vozidel a strojů, plánování a řízení prováděných prací, logistiku a nakupování, kontrolu a řízení kvality, reporting a zajištění systémové dokumentace.