V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016260:

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Název projektu: Úspory energie ve společnosti BAGGER BS

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016260

„Úspory energie ve společnosti BAGGER BS“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v technologickém procesu zpracování stavebních odpadů v recyklačním centru Mýto. Úspor bude dosaženo výměnou starých technologií za moderní, energeticky úspornější varianty. V rámci projektu dojde k výměně tří lomových sklápěčů, pásového dozeru a pásového rypadla.

Projekt řeší problém současné vysoké energetické náročnosti celého zpracovatelského procesu, kdy dochází k nadměrným spotřebám paliva v provozu a neúměrně se tím prodražuje proces recyklace, a tedy i jednotková cena na tunu zpracovaného recyklátu libovolné kategorie. Problém je způsoben zastaralostí používaných technologií, kdy díky neefektivnímu využití motorového výkonu a energetickým ztrátám dochází k nadměrným spotřebám energie a tím i primárního paliva (motorové nafty).

Díky realizaci projektu dojde k úsporám ne jednotlivých procesních krocích a tím bude zefektivněn celý proces zpracování stavebního odpadu a výroby různých druhů recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.

Dotace

Společnost BAGGER realizuje v tomto místě projekt podpořený dotacemi z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost s názvem:


Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu společnosti

Název zakázky: Podporou vzdělanosti zaměstnanců k trvalému růstu společnosti
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004594
Název projektu: Podporou vzdělanosti zaměstnanců̊ k trvalému růstu společnosti - inovace a posílení vzdělávacího systému
Název / obchodní firma zadavatele: Bagger, k.s.
Sídlo zadavatele: Na Jezerce 1199/7, Praha 4
IČ zadavatele / DIČ zadavatele: 25722425/CZ25722425
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za zadavatele: Martin Šoltys

Cílem tohoto projektu je implementace vzdělávacího systému ve společnosti Bagger, k.s. a podpora vzdělanosti zaměstnanců této společnosti. Projekt má podpořit vzdělávání zaměstnanců̊ společnosti Bagger a zaměstnanců partnerské společnosti Sinekura.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou vybraní pracovníci žadatele a partnera, kteří potřebují zvýšit kvalifikaci a prohloubit znalosti a kompetence v oboru své specializace. Společnost Bagger klade důraz na komplexní pojetí vzdělávacího systému, který by měl jednak přispívat k rozvoji obchodné̌-manažerských, ekonomických a IT dovedností, jednak k rozvoji odborně̌-technických znalostí v oblasti stavebnictví a geodézie, a to napříč̌ profesní hierarchií.


Trvání projektu: projekt byl zahájen 1.7. 2017 a bude trvat do 31.12. 2018.

   Dotace z OP LLZ

Název oblasti podpory:


Název projektu:Registrační číslo:


Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Vytvoření a implementace systému vzdělávání
v oblasti 3D-MC automatizačních systémů

CZ.1.04/1.1.04/60.00148

Naše společnost získala finanční podporu na vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím Evropské unie a  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu čR. Projekt probíhá od 1. ledna 2011 a bude ukončený k 30. září 2011.

Hlavním cílem projektu je vytvoření specifického vzdělávání se zaměřením na automatizované 2D/3D systémy geodézie, nivelace a řízení stavebních strojů.

Vzdělávání bude probíhat formou teoretického školení prostřednictvím externího subjektu, tak i praktickými ukázkami na stavbách. K dalšímu vzdělávání budou vyškoleni interní lektoři, kteří vytvoří znalostní i procesní zázemí pro další interní vzdělávání pro stávající i nové zaměstnance pro specifickou problematiku 2D/3D automatizaci. Projektu se zúčastní všichni zaměstnanci firmy BAGGER, s.r.o.
Přehled jednotlivých školení pro všechny zaměstnance společnosti:

Základní výcvik laserové a ultrazvukové 2D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) úvodní kurz laserové 2D nivelace – 26.3.2011, 27.3.2011
2) základní kurz ultarsonografické 2D nivelace, využití senzorů příčného sklonu – 16.4.2011, 17.4.2011
3) využití dodatečných senzorů a nestandardní řešení problémů 2D nivelace a zaměřování – 21.5.2011, 22.5.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 9.7.2011


Základní výcvik satelitní 2D/3D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) úvodní kurz satelitní 2D/3D nivelace a zaměřování – 30.4.2011, 1.5.2011
2) kurz konfigurace a využití GPS a GNSS roverů – 18.6.2011, 19.6.2011
3) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 13.8.2011
Přehled jednotlivých školení pro stavbyvedoucí, interní lektory a ředitele společnosti:

Výcvik stavbyvedoucích v problematice 2D nivelace a zaměřování
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz speciálních postupů 2D nivelace, programování totálních stanic – 2.4.2011, 3.4.2011
2) kurz postprocesního statického zpracování geodetických dat – 4.6.2011, 5.6.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací pokročilých postupů 2D nivelace – 7.8.2011, 21.8.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 27.8.2011


Výcvik stavbyvedoucích v problematice satelitní 2D/3D nivelace
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz automatizace měření a řízení stavebních strojů pomocí 3D GPS technologií pro gradery, finišery, dozery a rypadla – 14.5.2011, 15.5.2011
2) kurz 3D řízení výkopových a zhutňovacích prací – 16.7.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací pokročilých postupů 3D řízení stavebních strojů – 17.7.2011, 10.9.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 18.9.2011


Vzdělávání v problematice digitálního 3D modelování pro řízení stavebních strojů
Program klíčových aktivit je následující:

1) kurz geoprostorového snímání a 3D skenování, analýza dat a srovnávání skutečného stavu s projektem – 25.6.2011, 26.6.2011
2) kurz 3D modelování, vizualizace, výpočtu kubatur a proměnlivých spádů, vytváření modelů pro automatické řízení strojů – 30.7.2011, 31.7.2011, 6.8.2011
3) semináře o zkušenostech s praktickou aplikací procesů 3D modelování a analýzy – 20.8.2011, 3.9.2011, 4.9.2011
4) opakovací a závěrečný seminář s prověřením získaných znalostí – 17.9.2011
Semináře k projektu:

Dne 24. září 2011 proběhne, na adrese Plzeňská 610, Mýto, od 10 hod., závěrečný seminář projektu. Účastníci budou informováni o výsledcích, míře splnění stanovených cílů projektu a dále budou také informování, jakým způsobem bude společnost pokračovat v systému firemního vzdělávání. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti, zákazníky i veřejnost.

Dne 22. července od 16:30 hod proběhne seminář k projektu. Seminář je určený pro zaměstnance společnosti, kteří budou informování o průběhu školení a plánu školení.

Dne 20. dubna 2011 od 18 hod. proběhne seminář k projektu, bude zde vyhodnocen dosavadní průběh a zaměstnanci budou informováni o dalších cílech a školeních. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti.

Dne 7. ledna 2011 proběhne, na adrese Plzeňská 610, Mýto, od 10 hod., zahajovací seminář k projektu. Účastníci budou informováni o významu, cílech, způsobu organizace a financování projektu. Seminář je určen pro zaměstnance společnosti, zákazníky i veřejnost.
Vyhodnocení školení:

Projekt byl vyhodnocen jako velice úspěšný. Školení se zúčastnilo celkem 16 zaměstnanců společnosti, z nichž 14 úspěšně splnilo závěrečné ověřovací přezkoušení v rámci jednotlivého tématu v úrovni minimálně 60% možných bodů.

Společnost bude i po skončení projektu pokračovat v soustavných vzdělávacích aktivitách a zdokonalování svých zaměstnanců v oblasti 2D/3D zaměřování, nivelace a řízení stavebních strojů.
   Poskytnutí dotace v rámci Operačního programu      Podnikání a inovace (OPPI)


Název projektu:číslo projektu:Implementace informačního systému pro podporu optimalizace procesů společnosti Bagger, s.r.o.

2.2 ITP03/193

Projekt „Implementace informačního systému pro podporu optimalizace procesů společnosti Bagger, s.r.o.“ je realizovaný díky finanční podpoře ze zdrojů strukturálních fondů – Evropský fond pro regionální rozvoj a státnímu rozpočtu. Projekt byl zahájen k 1. květnu 2011 a bude ukončen k 30. červnu 2012.

Mezi stěžejní cíle projektu patří přechod a následné využívání informačního systému, který přinese optimalizaci interních procesů řízení. Ta povedou k úsporám a ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Implementovaný bude takový systém, který bude sdružovat funkce řízení obchodních případů, plánování a řízení provozu vozidel a strojů, plánování a řízení prováděných prací, logistiku a nakupování, kontrolu a řízení kvality, reporting a zajištění systémové dokumentace.